Zásady ochrany osobných údajov

Podľa nariadenia GDPR a TKG 2003

Stav: Januára 2022

 
1. Všeobecne

Ďakujeme vám za návštevu našich webových stránok a za Váš záujem o služby ponúkané spoločnosťou Schrack Seconet AG. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vaše údaje spracovávame výlučne na základe právnych predpisov (Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, TKG 2003). V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás chceme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke a vašich právach.

2. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (takzvaná „dotknutá osoba“).

3. Aké údaje sa zhromažďujú od návštevníkov a používateľov našej webovej stránky a ako sa spracúvajú?

Prístupové údaje pri používaní našej webovej stránky
Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač odošle technické údaje, ktoré automaticky zaznamená náš webový server (denník servera/súbor denníka). Webový server prevádzkuje v našom mene hostiteľ v Európskej únii. Zaznamenávané údaje sú konkrétne nasledovné:

  • identifikácia prehliadača;
  • dátum a čas prístupu na našu webovú stránku;
  • IP adresa, na ktorú bola stránka doručená;
  • adresu webovej stránky, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku, a
  • Webové stránky, ktoré ste u nás navštívili.

Protokol servera používame výhradne na zabezpečenie správneho fungovania webového servera (riešenie problémov, vyšetrovanie zneužitia, obrana proti pokusom o útok). Iba hostiteľ má prístup k protokolu servera bez akýchkoľvek konkrétnych dôvodov. Denníky servera staršie ako 6 mesiacov sa v každom prípade automaticky odstránia.

Kontaktujte nás
Ak nás kontaktujete pomocou formulára na webovej stránke alebo e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať šesť mesiacov na účely spracovania žiadosti a v prípade následných otázok. Tieto údaje nebudú poskytované ďalej bez vášho súhlasu.

O otvorené pracovné miesta alebo z vlastnej iniciatívy sa môžete uchádzať prostredníctvom nášho online pracovného portálu. Žiadame vás, aby ste poskytli iba údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie našich služieb.

Zákazníci alebo partneri majú externý prístup k vybraným údajom a programom prostredníctvom oblasti prihlásenia. Predpokladom je, že sme pre vás nastavili a aktivovali tento prístup.

Vyhradzujeme si právo na ďalšie použitie a uloženie zadaných údajov, ak existujú zákonné povinnosti alebo ak to vyžaduje úradný alebo súdny príkaz.

Súbory cookies
Naša webová stránka používa súbory cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadne škody.

Používame súbory cookies, aby sme vám uľahčili používanie našej webovej stránky a vyhoveli vašim potrebám, ako aj optimalizovali našu reklamu. Niektoré súbory cookies zostávajú uložené v pamäti vášho koncového zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Ak navštívite našu webovú stránku prvýkrát, na našej webovej stránke sa zobrazí banner, na ktorom vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Ak s tým dáte súhlas, kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ uložíme súbory cookies do vášho zariadenia a banner sa po celú dobu ich existencie nebude znova zobrazovať. Potom, alebo ak súbory cookie odstránite, sa banner znova zobrazí pri ďalšej návšteve našej webovej stránky, aby ste opäť získali svoj súhlas.

Máte možnosť nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby sa súbory cookies neukladali na prvom mieste, a/alebo cookies môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom svojho internetového prehliadača. To však môže viesť k obmedzeniam funkcií alebo použiteľnosti našich webových stránok.

Externé riešenie pre videá
Videá sú integrované na webových stránkach prostredníctvom externého poskytovateľa YouTube, LLC. Z našej strany nie sú v tomto kontexte nastavené žiadne súbory cookies, ale tieto súbory zhromažďuje poskytovateľ, ak video prehráte vy.

Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete vo všeobecných podmienkach služby YouTube a v Zásadách ochrany osobných údajov služby YouTube.

Bulletin
Môžete sa prihlásiť na odber nášho bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky. Na základe vášho súhlasu s prihlásením na odber bulletinu používame vaše dobrovoľné osobné údaje (e-mail, oslovenie, titul, meno, jazyk, spoločnosť, adresa spoločnosti, telefónne číslo) na zasielanie nášho bulletinu.

Hneď ako sa zaregistrujete k odberu bulletinu, pošleme vám potvrdzovací e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie.

Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť. Zašlite svoje zrušenie s predmetom „UNSUBSCRIBE“ na nasledujúcu e-mailovú adresu: newsletter@schrack-seconet.com. Vaše údaje potom v súvislosti so zasielaním bulletinu okamžite vymažeme.

Používanie externých prepojení
Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných tretích strán – ktoré nie sú s nami prepojené – ktoré zase používajú súbory cookies. Predovšetkým ponúkame prepojenia na sociálne siete (napr. YouTube). Po kliknutí na prepojenie už nemáme žiadny vplyv na zhromažďovanie, ukladanie a spracúvanie akýchkoľvek údajov prenášaných priamo tretej strane, pretože správanie tretích strán je prirodzene mimo našu kontrolu. Nie sme zodpovední za spracovanie týchto údajov tretími stranami. Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a použití údajov, ako aj možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušnej tretej strany (napr. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

4. Na aké účely zhromažďujeme a spracovávame vaše údaje?

Prihlasovacie údaje (prístupové údaje) zhromaždené v rámci používania našej webovej stránky sú spracovávané iba na štatistické vyhodnotenie prevádzky webovej stránky (prevádzka, bezpečnosť, optimalizácia) z dôvodu nášho prevažne oprávneného záujmu.

Spracúvame údaje, ktoré poskytnete pre kontaktné otázky alebo žiadosti, aby sme vybavili túto požiadavku a pre prípad následných otázok.

Akékoľvek ďalšie spracovanie vašich osobných údajov sa uskutoční iba na základe vášho súhlasu.

5. Budú vaše údaje poskytnuté tretím stranám?

Pre niektoré z našich funkcií webových stránok používame sprostredkovateľov zmlúv, s ktorými sme uzavreli príslušné dohody v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR. V určitých prípadoch môžeme byť zo zákona povinní odovzdať údaje dožadujúcemu štátnemu orgánu alebo súdu. Okrem toho neposielame žiadne údaje tretím stranám, pokiaľ ste neudelili váš výslovný súhlas.

6. Ako bezpečné sú vaše údaje u nás?

Robíme všetko pre to, aby bola zaistená bezpečnosť vašej návštevy našej webovej stránky. Bezpečnosť našich IT systémov preto zodpovedá súčasnému stavu techniky. Aby sme zaručili, že to je skutočne webová stránka Schrack Seconet AG, používame na prístup na webovú stránku šifrovací algoritmus.

7. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas potrebné, napríklad z dôvodu ďalšieho vývoja našej webovej stránky alebo z dôvodu právnych zmien. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek zmeniť zásady ochrany osobných údajov. Preto odporúčame, aby ste si pravidelne prečítali zásady ochrany osobných údajov.

8. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

V zásade máte práva na informovanie o zbieraných údajov, ich opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos, zrušenie a odmietnutie súhlasu k ich ukladaniu. Aby sme zabránili zneužitiu, vyhradzujeme si právo na samotné zverejnenie informácií odpovedať iba písomne a v prípade potreby vyžadovať od dotknutej osoby doklad totožnosti (kópia pasu alebo občianskeho preukazu).

Ak ste nám dali súhlas s použitím vašich údajov (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, formulára noviniek alebo formulára žiadosti), môžete ho kedykoľvek odvolať. To vedie k vymazaniu vašich údajov, pokiaľ proti tomu neexistujú zákonné dôvody. V takom prípade vaše údaje zablokujeme, aby ich bolo možné použiť iba na zákonne nevyhnutné účely.

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu údajov.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefónne číslo: +43 50 857
e-mailová adresa: office@schrack-seconet.com

Môžete sa obrátiť na našu kanceláriu pre koordináciu ochrany údajov na adrese:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefónne číslo: +43 50 857
e-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com

Matomo Opt-Out

Obmedzenie zodpovednosti

Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Schrack Seconet AG za používanie internetovej platformy, ktorú prevádzkuje na internetovej adrese www.schrack-seconet.com a súvisiacich služieb:

1. Obsah online ponuky

Spoločnosť Schrack Seconet AG nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti Schrack Seconet AG týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ neexistujú dôkazy o úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom zavinení spoločnosti Schrack Seconet AG. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť Schrack Seconet AG si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí stránok alebo celej ponuky alebo na dočasné alebo trvalé zastavenie zverejnenia bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Odkazy a prepojenia

V prípade priamych alebo nepriamych prepojení na externé webové stránky („hypertextové prepojenia“), ktoré sú mimo oblasť zodpovednosti spoločnosti Schrack Seconet AG, záväzok zodpovednosti by nadobudol platnosť iba v prípade, že spoločnosť Schrack Seconet AG má vedomosti o obsahu a bolo by pre ňu technicky možné a rozumné zabrániť použitiu v prípade nezákonného obsahu. Spoločnosť Schrack Seconet AG týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvárania odkazov nebol na odkazovaných stránkach rozpoznateľný žiadny nelegálny obsah. Spoločnosť Schrack Seconet AG nemá žiadny vplyv na súčasný alebo budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených / prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení prepojenia. Toto vyhlásenie sa týka všetkých odkazov a odkazov nastavených v rámci vlastnej internetovej ponuky spoločnosti, ako aj záznamov tretích strán v knihách hostí, diskusných fórach a zoznamoch adresátov vytvorených spoločnosťou Schrack Seconet AG. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo nepoužitia takto prezentovaných informácií nesie výhradnú zodpovednosť poskytovateľ prepojenej stránky, nie osoba, ktorá príslušné publikácie iba uvádza odkazy na ne prostredníctvom prepojení.

3. Autorské práva a ochranné známky

Spoločnosť Schrack Seconet AG sa snaží dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sama vytvorila, alebo používať bezlicenčnú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty. Všetky názvy značiek a ochranné známky uvedené na webových stránkach a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam príslušného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Záver, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán, by sa nemal robiť iba preto, že sú uvedené! Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené spoločnosťou Schrack Seconet AG zostávajú výlučne spoločnosti Schrack Seconet AG. Duplikovanie alebo použitie takejto grafiky, zvukových súborov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu spoločnosti Schrack Seconet AG.

4. Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nie alebo úplne zodpovedajú súčasnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú nedotknuté svojím obsahom a platnosťou.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefónne číslo: +43 50 857
e-mailová adresa: office@schrack-seconet.com

Môžete sa obrátiť na našu kanceláriu pre koordináciu ochrany údajov na adrese:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien
Telefónne číslo: +43 50 857
e-mailová adresa: datenschutz@schrack-seconet.com

SK